Prawa i obowiązki czytelników, którzy pragną korzystać z biblioteki:

a) Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z dostępnego księgozbioru, mieszczącego się na terenie szkoły;
b) Korzystając z biblioteki, każdy zobowiązany jest do dbałości o wypożyczone materiały;
c) Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć trzy książki na jeden miesiąc;
d) W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu;
e) Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji;
f) Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, ale może również poprosić o jej zwrot przed terminem, jeśli stanowi szczególnie poszukiwaną pozycję;
g) Czytelnik bez przeszkód może korzystać również z księgozbioru podręcznego;
h)  W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być stosowane kary - nagana wychowawcy klasy lub praca na rzecz biblioteki;
i) W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić na konto Rady Rodziców trzykrotną antykwaryczną wartość zagubionej książki z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty  - na zakup książek do szkolnej biblioteki;
j) Wszystkie wypożyczone książki powinny być bezwzględnie zwrócone przed końcem roku szkolnego;  
k) Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy szkoły, uczniowie) są zobowiązani do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;
l) Uczniom najbardziej aktywnym mogą być przyznane nagrody w ciągu roku szkolnego - laureatom konkursów czytelniczych - oraz na koniec roku szkolnego.