DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji
Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem www.sp2spytkowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach
ul. Wiślana 53
34-116 Spytkowice
Sekretariat: tel. 33 879 18 87
fax: 33 879 18 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.sp2spytkowice.pl


Data publikacji strony internetowej: 2014-03-15
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- zamieszczone na stronie internetowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-09-23,
- część zamieszczonych na stronie informacji, w tym pochodzących od podmiotów zewnętrznych oraz przekazanych do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej, opublikowano w postaci załączników w formie skanów,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- zdjęcia zostały opublikowane, nie posiadają opisu alternatywnego – nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań: zostały opublikowane przed 2020-09-23.

Ułatwienia na stronie internetowej
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
- podwyższony kontrast
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- podświetlane linki
- wyszukiwarka
- jasne tło

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-10-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 2 w Spytkowicach.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu: Laura Kornaś
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 33 879 18 87
(dotyczy powiadomień o problemach z dostępnością strony internetowej oraz wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.)

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach, ul. Wiślana 53, 34-116 Spytkowice

Do budynku parterowego prowadzą dwuskrzydłowe drzwi wejściowe. Klient Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach w sekretariacie znajdującym się przy wejściu głównym w budynku może zażądać załatwienia sprawy.
Nie jest możliwe skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się  miejsce parkingowe, z którego może korzystać osoba niepełnosprawna.