§ 1

I. Postanowienia ogólne:

1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach. 

2.Samorząd działa w oparciu o prawa ( art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991.( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm. ) oraz zasad niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3.Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.

 

§ 2

II. Cele Samorządu Uczniowskiego:

1.Podejmuje działania zmierzające do zaspokojenia ich potrzeb w zakresie organizowania działalności kulturalnej oświatowej, sportowej, rozrywkowej oraz charytatywnej zgodnie ze swoimi możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

2.Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

§ 3

III. Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1.Uchwalenie regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

2.Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączenia się w działalność szkoły.

3.Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

3) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

4) Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.

5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.

6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

§ 4

IV.Organy Samorządu Uczniowskiego:

1.W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

1)Przewodniczący

2)Zastępca Przewodniczącego

3)Sekretarz

2.Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

 

§ 5

V. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

1.Opiekunem Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy nauczyciel pracujący w Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach.

2.Prawo do wyboru nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna samorządu ma samorząd uczniowski – czyli wszyscy uczniowie szkoły.

3.Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

4.Zadania opiekuna:

1)Opiekun czuwa nad całokształtem prac samorządu.

2)Pośredniczy między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami.

3)Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

4)Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

§ 6

VI. Wybory Samorządu Uczniowskiego:

1. Samorząd Uczniowski wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym. 

2. Członkiem Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach.

3. Wybory są ważne, jeśli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 60% uczniów. 

4. Wybory do Samorządu przeprowadzane są we wrześniu.

5. Liczenia głosów dokonuje dwuosobowa komisja pod kontrolą opiekuna Samorządu.

6. Członkami Samorządu Uczniowskiego zostaje trzech z największą liczbą głosów. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.

7. Wyniki wyborów ogłaszane są na spotkaniu ogółu uczniów. 

 

§ 7

VII. Przepisy końcowe

Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej:

1.Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami, a nauczycielami.

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.

3.Oryginał regulaminu przechowuje opiekun Samorządu Uczniowskiego. Regulamin jest również ogólnie dostępny w bibliotece szkoły.